"Príďte si vyskúšať BMW"


O VÝCVIKU

Skupiny a podskupiny oprávnení na vedenie motorových vozidiel:

Skupina A

Dvojkolesové vozidlá s postranným vozíkom alebo bez neho, vybavené motorom s objemom valcov presahujúcim 50 cm3, ak ide o typ spaľovacieho motora a s najvyššou povolenou rýchlosťou prevyšujúcou 45 km.h-1.

Podskupina A1: vozidlá skupiny A s objemom valcov motora nepresahujúcim 125 cm3 a výkonom najviac 11 kW.

Vodičské oprávnenie skupiny A oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny A, ako aj motorové vozidlá podskupiny A1. Vodičské oprávnenie podskupiny A1 oprávňuje viesť motorové vozidlá podskupiny A1.

Skupina B

Motorové vozidlá okrem vozidiel skupiny A a T, ktorých celková hmotnosť nepresahuje 3 500 kg a ktoré nemajú okrem miesta pre vodiča viac ako osem miest na sedenie; k motorovému vozidlu tejto skupiny smie byť pripojené prípojné vozidlo s celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg.

Jazdné súpravy zložené z ťažného vozidla podľa predchádzajúceho odseku a prípojného vozidla, ak celková hmotnosť jazdnej súpravy nepresahuje 3 500 kg a celková hmotnosť prípojného vozidla nepresahuje pohotovostnú hmotnosť ťažného vozidla.

Podskupina B1: trojkolesové motorové vozidlá, štvorkolesové motorové vozidlá a pásové motorové vozidlá skupiny B, ktorých najvyššia povolená rýchlosť prevyšuje 45 km.h-1, s ktorýmkoľvek druhom pohonu a s pohonom spaľovacím motorom, s objemom valcov presahujúcim 50 cm3, alebo sú poháňané akýmkoľvek iným zariadením dosahujúcim rovnaké technické údaje. Pohotovostná hmotnosť týchto vozidiel nesmie presahovať 550 kg; do pohotovostnej hmotnosti vozidla poháňaného elektromotorom sa nezapočítava hmotnosť akumulátorov.

Vodičské oprávnenie skupiny B oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny B, ako aj motorové vozidlá podskupiny B1. Vodičské oprávnenie podskupiny B1 oprávňuje viesť motorové vozidlá podskupiny B1.


Obsah výcviku na "B" skupinu:

Výcvik vodičov sa skladá z výučby teórie a praktického výcviku. Obsah a rozsah učiva je rozlíšený podľa skupiny vodičského oprávnenia, na ktorej získanie sa bude výcvik vodičov vykonávať, a podľa druhu výcviku.

Vyučovacia hodina trvá 45 minút!

Výučba teórie obsahuje predpisy o cestnej premávke na pozemných komunikáciách, teóriu konštrukcie a údržby vozidla, teóriu vedenia vozidla, zásady bezpečnej jazdy, a teóriu zdravotníckej prípravy.

Praktický výcvik obsahuje výcvik vo vedení vozidla, výcvik v údržbe vozidla a výcvik v zdravotníckej príprave.

Pred začatím výcviku vo vedení vozidla musí byť žiadateľ o vodičské oprávnenie oboznámený s teóriou vedenia vozidla. Výcvik vo vedení vozidla môže začať až keď si žiadateľ osvojí základné vedomosti z predpisov o premávke na pozemných komunikáciách a základné zručnosti potrebné na ovládanie vozidla, ktoré si osvojí pri výučbe na trenažéri.

Výcvik vodiča možno ukončiť, ak žiadateľ absolvoval zákonom predpísaný počet hodín výučby teórie a praktického výcviku pre príslušnú skupinu vodičského oprávnenia., najneskôr však do jedného kalendárneho roka od začatia výcviku.

   návštevník:
Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /www/a/u/u83498/public_html/load_down.php on line 21
  optimálne: 1024x768, ie 6.0  design by: connar (c) 2006             sídlo: Slovenská 26, Prešov  mobil: 0905 320 730, 0915 742 274