Prihlasovanie a priebeh skúšky žiadateľov o vodičské oprávnenie

Ako sa prihlásim na skúšku?

Po ukončení výcviku vybavíme za Vás kompletnú administratívu. Zástupca autoškoly podá žiadosť, spravidla každý pondelok a stredu na OR PZ v Prešove, kde Vám pridelia termín. Na pridelenie termínu má polícia 30 dní od ukončenia výcviku. Následne oznámime žiadateľovi záväzný termín pridelenia skúšky.

Záverečná skúška zvyčajne začína o 08:00, žiak si musí so sebou vziať občiansky preukaz a modré pero. V prípade nedostavenia na skúšku je dôležité aby sa žiadateľ ospravedlnil a hodnoverne preukázal neprítomnosť na skúške a to písomne, najneskôr do 3 dní v sídle autoškoly alebo OR PZ v Prešove.

Ako prebieha záverečná skúška?

Na získanie vodičského oprávnenia je potrebné úspešne zložiť záverečnú skúšku z odbornej spôsobilosti, ktorá pozostáva z 2 častí:

Test z pravidiel cestnej premávky:

  • https://autoskola.itesty.sk/

Praktická jazda, ktorá pozostáva z 2 etáp:

  • prvá etapa: jazda na výcvikovej ploche
  • druhá etapa: jazda v cestnej premávke

Záverečnú skúšku vykonáva OR PZ podľa Zákona o cestnej premávke č.8/2009 so záverom ,,vyhovel-nevyhovel“ na základe spísania protokolu o absolvovaní skúšky.

V prípade vyhovenia na záverečnej skúške sa zo žiadateľa stáva vodič a po vydaní vodičského oprávnenia môže samostatne viesť motorové vozidlo príslušnej skupiny o ktorú žiadal. Pri získaní vodičského oprávnenia skupiny ,,B“ žiadateľom pod 18 rokov môže vozidlo viesť s osobitnými predpismi.

V prípade nevyhovenia na záverečnej skúške je možné skúšku opakovať, maximálne 2-krát. Postup a priebeh skúšky je identický ako pri prvom prihlásení. Opakovaná skúška je však nad rámec štandardného výcviku a je osobitne spoplatnená podľa cenníka.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top